Nyereményjáték

#miveledtervezünk

Játékszabályzat

A magdibutor.hu  „#miveledtervezünk” elnevezésű promóciós játékának szabályzata

1. A Játék szervezője

A Magdi Bútor Stúdió Kft. (Cg. 01-09-209340 ., 1035 Budapest, Vihar  utca 18-28, a továbbiakban: Szervező vagy Magdi Bútor Stúdió kft), mint szervező és lebonyolító www.magdibutor.hu és @magdibutor facebook  oldalon, valamint a @magdibutor Instagram oldalán 2017.03.3. 10:00:00 óra és 2017.05.6. 18:00: 00óra között „#miveledtervezünk!” néven promóciós játékot hirdet, szervez és bonyolít le (a továbbiakban: Játék).

A Játékos a részvétellel, azaz a fényképfeltöltéssel és a #miveledtervezünk és a #magdibutor hashtagek használatával minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató 


2. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag azok a természetes személyek (emberek) vehetnek részt, akik a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik, a Játékszabályzatot elfogadták.

A Játékban csak valós adatokkal regisztrált, Facebook vagy publikus Instagram profillal rendelkező, cselekvőképes, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt (az előzőekben és a továbbiakban: Játékos).  A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

I Feltétel: A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a publikus Instagram profilján vagy a https://www.facebook.com/magdibutor/ oldalra belépve és a játék posztja alá a saját Facebook profiljával kell hozzászólásban megosztani legalább egy, a 3. pontban meghatározott tematika szerint készített saját fényképfelvételt, amely el van látva a #miveledtervezünk és a #magdibutor hashtaggel. 

II Feltétel: A kiállítást követő  45. munkanapon belül felkeresi stúdiónkat ahol egy díjmentes tervezést/árajánlatot kér bármely beépíthető bútorra.

 

A Játékban nem vehetnek részt:

  • a Magdi Bútor Stúdió   tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, a megbízottak munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Magdi Bútor Stúdió  megbízásából a Játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, a megbízottak munkavállalói, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Játékszabályzatban és/vagy az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett adatkezelési hozzájárulását a Játék időtartama alatt vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Magdi Bútor Stúdió  külön nem értesíti a Játékost.


3. A Játék menete

A Játékosoknak 2017.03.3. 10:00:00 óra és 2017.05.6. 18:00:00 óra között van lehetőségük a Játékban részt venni a konyhakiállítás rendezvénye alatt  és utána még 45 munkanap áll rendelkezésre a képek feltöltésére, és a Magdi Bútor Stúdió meglátogatására. (Játék időtartama).

A Játék során a Játékosnak a Játék időtartama alatt a saját publikus Instagram profilján vagy  https://www.facebook.com/magdibutor/ oldalra belépve a Facebook profilján át a Játék postja alá hozzászólásban kell megosztani legalább egy, az alábbi időszakokhoz rendelt, tematikusan készített saját fényképfelvételt , amely el van látva a #miveledtervezünk és a #magdibutor hashtaggel. A feltöltött fényképfelvétel tematikájának következőknek kell lennie:

I. feltétel: A játékosnak fel kell töltenie egy képet magáról és a konyhakiállításon bemutatott két új mintakonyháról ami a Magdi Bútor Stúdió C27 Standján vagy a Stúdió telephelyén készül. A kép készülhet a kiállított konyhákról, annak egy fontos részletéről is. Mellékletben leírni egy mondatban, hogy mit tetszett a legjobban kiállításon bemutatott konyhában. Ezenkívül hozzá kell tennie  #miveledtervezünk és a #magdibutor hashtageket, mert nevezése csak így lesz érvényes. A Játékban a nyerés esélye független a feltöltött fényképfelvételek darabszámától (de minimum 1 db), a feltöltések gyakoriságától vagy a kért tervezés árajánlat nagyságától.

II. Feltétel a kiállítást követő 45. munkanapon belül a Magdi Bútor Stúdió telephelyének felkeresése és igényelt tervezés és árajánlat bármely beépíthető bútorra amit a szervező kivitelezni tud. A kiállításon kiosztott prospektus, személyesen adott névjegykártya, belépőjegy vagy fénykép igazolhatja a részvételt.


Nem vehet részt a Játékban a Játékos olyan fényképfelvétellel, amely a Játék időtartamát követően akár más  Játékos vagy más személy Facebook vagy publikus Instagram profilján megosztásra, vagy egyébként már feltöltésre került.

A Magdi Bútor Stúdió  fenntartja a jogot, hogy amennyiben bármilyen visszaélés, a feltételek megszegésének vagy egyéb szabálytalanság gyanúja merül fel a Játékossal vagy magatartásával kapcsolatban, a Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, kizárja őt a Játékból vagy felfüggessze részvételét és/vagy a nyereményének az átadását.

 

4. Moderálás, megosztott, feltöltött Tartalmak

A Magdi Bútor Stúdió  fenntartja magának a jogot, hogy minden, Játék keretei között feltöltött, megosztott, feltöltött fényképfelvételt, képet, leírást, hozzászólást, egyéb tartalmat (a továbbiakban: Tartalom), amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, jogszabályt, egyéb szabályt, előírást stb. sért, vagy a Magdi Bútor Stúdió  üzleti érdekeit, jó hírnevét, a jelen Játékszabályzatot sérti, veszélyezteti vagy a Magdi Bútor Stúdió  megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve az ilyen Tartalmat vagy az azt feltöltő személyt a Játékból kizárja és megtegye a szükséges jogi lépéseket.

A Játékos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az esetleges jogsértő Tartalmakért a felelősség kizárólag a Játékost terheli, e körben a Magdi Bútor Stúdió  felelősségét teljes körűen kizárja.
A Játékos szavatol, hogy a jelen Játékszabályzat szerint feltöltött, megosztott Tartalom harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti, annak közzétételéhez, nyilvánosságra hozatalához, jelen Játékszabályzat és a Magdi Bútor Stúdió  Adatkezelési Tájékoztatója szerinti felhasználásához harmadik személy hozzájárulása nem szükséges, illetve amennyiben szükséges, ezen hozzájárulást a megosztást, közzétételt megelőzően beszerezte, az a Játékos rendelkezésére áll.

 

A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy csak olyan fényképfelvételt  vegyenek részt a Játékba, amelynek közzétételéhez, jelen Játékszabályzat és a Magdi Bútor Stúdió  Adatkezelési Tájékoztatója szerinti felhasználásához szükséges jogosultsággal rendelkeznek, illetve amelyek nem sértik más személyiségi vagy egyéb jogait, illetve jogszabályt. Mindezek betartásáért a Játékos felel, a Szervezőt ebből adódó semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárja. A fentieket a Játékos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

Játékos köteles a Szervezőt mentesíteni valamennyi olyan, harmadik személy által a Szervezővel szemben érvényesített igény, kár (fizetési kötelezettség, egyéb költség, kiadás, bírság, sérelemdíj, stb.) megtérítésének kötelezettsége alól, amely a Játékos Játékkal összefüggő jogellenes magatartása, illetve a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegése folytán merült fel.


5. Nyertesek személyének megállapítása

5.1. A nyertes személyének meghatározása:

A Játék lezárulását, időtartamát követően Szervező a Játékban jelen Játékszabályzat szerint résztvevő, a Játék időtartama alatt legalább egy „#miveledtervezünk és #magdibutor hashtaggel ellátott „#miveledtervezünk!” tematikus fényképfelvételt feltöltő Játékosok közül kisorsol 1 nyertest. A szervező 2017.05.8. napján 12.00 órakor a székhelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsoló program igénybevételével sorsolja ki a nyertes profilt. A sorsolás nem nyilvános, az a Magdi Bútor Stúdió  3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt történik, a sorsolásról a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Magdi Bútor Stúdió  a székhelyén őrzi.

A nyertessel a Szervező oly módon veszi fel a kapcsolatot, hogy a kisorsolt Facebook/Instagram profiljára üzenetet küld. A Facebook és/vagy Instagram profil/fiók üzenet/levélfogadásra alkalmas állapotáért a Játékos felel, a Magdi Bútor Stúdió  ebben a körben kizárja a felelősségét. A fentieket a Játékos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A nyertes(eknek)nek legkésőbb 2017.05.19. napján 23:00:00 óráig kell válaszüzenetet küldenie a Magdi Bútor Stúdió  Facebook vagy Instagram oladala adminisztrátora számára Facebook vagy Instagram üzenetben megadva a következő adatait: vezetéknév, utónév, e-mail cím, lakcím/kézbesítési cím, telefonszám,  születési idő;

  •  és a 6. pont szerint megjelölni, hogy a nyereményt személyesen vagy postai úton kívánja-e átvenni/kézhez kapni.


A nyeremény kizárólag akkor kerül a nyertes részére átadásra/kézbesítésre, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a fényképfelvétel feltöltésekor 18. életévét betöltötte.


Amennyiben 

i) a nyertes 2017.05.19. 23.00-ig nem ad visszajelzést a Szervező számára a nyeremény átvételével kapcsolatosan a jelen pontban meghatározott módon és nem adja meg fenti adatait vagy

ii) a megadott címen a nyereményt a nyertes vagy igazolt képviselője az üzenetben megadott időpontig nem vette át, illetve nem jelzi, hogy a nyereményt személyesen kívánja átvenni, továbbá

iii) a nyertes nem igazolja hitelt érdemlően a fentiek szerint életkorát,

úgy a nyertes Játékos véglegesen elveszíti jogosultságát a nyereményre, a nyertes arra a továbbiakban nem tarthat igényt (jogvesztés).


A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a kisorsolásról való értesítést követő 5 napon belül köteles tájékoztatni a Magdi Bútor Stúdió -t.

 

5.2. Tartaléknyertes

Szervező a nyertes kisorsolásával egyidejűleg tartaléknyertest sorsol, aki abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az eredetileg kisorsolt nyertes véglegesen elveszíti jogosultságát a nyereményre vagy amennyiben a nyereményt visszautasítja.

A tartaléknyertessel való kapcsolatfelvételre az 5.1. pontban foglaltak az irányadóak.


A tartaléknyertes a nyereményt 2017.06.1-ig veheti át.


Amennyiben a tartaléknyertes véglegesen elveszíti jogosultságát a nyereményre vagy amennyiben a nyereményt visszautasítja, a Szervező további tartaléknyertest sorsol a fentiek szerint. Ha ez 2017. 06. 30-ig nem vezet olyan eredményre, hogy a tartaléknyertes a nyereményt átveszi, úgy a Szervező újabb nyertest nem sorsol.


6. Nyeremények, annak átvétele

 1 Db Elica Mare illatosító és szagtalanító készülékű termékminta és egy választott illatminta.

26490-Ft értékben.

Csak a képfeltöltésben résztvevők (I feltétel teljesítők) közt kisorsolunk egy különdíjat is  1 db MBS logóval ellátott vágódeszka termékmintát (Egy kicsi 26cm  és egy nagy 40cm tömörfa) szet  


A nyeremény más nyereményre és készpénzre nem váltható, más személyre nem ruházható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható és nem értékesíthető tovább.

A nyeremény a Magdi Bútor Stúdió  székhelyén személyesen vagy postai úton vehető át; átvételének feltétele, hogy a nyertes – amennyiben a nyeremény postai kézbesítését választja – az 5.1. pont szerinti megkeresése alapján elküldje postázási-/lakcímét a Magdi Bútor Stúdió  részére. A nyertes jelezni köteles a Magdi Bútor Stúdió  részére, amennyiben a nyereményt személyesen kívánja átvenni; az átvétel pontos idejéről a Magdi Bútor Stúdió  és a nyertes egyeztetnek, az átadás-átvételről jegyzőkönyv kerül felvételre a Társaság székhelyén.

A nyereményt a Magdi Bútor Stúdió  – amennyiben a nyertes a postai kézbesítést választja - a Magyar Posta szolgáltatásainak igénybevételével kézbesíti a nyertesnek. A nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a nyertes postázási-/lakcím adatainak hiánytalan és pontos megadása.

A nyertes (amennyiben az alkalmazandó, a tartaléknyertes) köteles együttműködni a Magdi Bútor Stúdió -nel a nyeremény átvétele, illetve igénybe vétele, a Játékhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, nem igényelhető (jogvesztés). A Magdi Bútor Stúdió -t ebben a körben semmilyen felelősség nem terheli. A fentieket a Játékos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.


7. A nyeremény utáni adózás

A nyereményt a  Magdi Bútor Stúdió kft  biztosítja a nyertesnek. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Magdi Bútor Stúdió  és a nyertes kötelesek együttműködni. A Magdi Bútor Stúdió  vállalja, hogy a nyeremény utáni bevallási, továbbá adó- és járulékfizetési kötelezettséget teljesíti.  A Magdi Bútor Stúdió  nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával, használatával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb, a jelen Játékszabályzatban kifejezetten nem rögzített költségek megfizetését. A nyertes felel az általa megadott adatok pontosságáért, illetve az azok pontatlanságából eredő minden jogkövetkezményért.


8. Felelősség

A nyertes által megadott adatok pontatlanságáért, értesítési, vagy szállítási késedelemért a Magdi Bútor Stúdió  nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Magdi Bútor Stúdió -nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.

A Magdi Bútor Stúdió  kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a lebonyolítással, a sorsolással, a nyereménnyel, a nyertessel kapcsolatos, a Magdi Bútor Stúdió-nál vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Magdi Bútor Stúdió  a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Magdi Bútor Stúdió  nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram felület technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Magdi Bútor Stúdió  nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Magdi Bútor Stúdió  nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő károkért, hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A Játékos ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A jelen fejezetben foglalt felelősségkorlátozásokat és kizárásokat a Játékos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a magdibutor.hu mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a Facebook/Instagram profilon és a nyeremény átvételének egyeztetése során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás, telefonszám-elírás stb.), valamint a nyeremény átadásából eredő, a szervezőn és lebonyolítón kívüli okból bekövetkezett károkért a magdibutor.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja felelősségét a nyeremény használatával, felhasználásával összefüggésben felmerült károkért.

A fentieket a Játékos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A Játékot nem az Instagram és nem a Facebook szervezi, azt semmilyen módon nem szponzorálják vagy támogatják.


9. Adatvédelem, adatkezelés

A magdibutor.hu a Játékban részt vevő Játékosok személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Magdi Bútor Stúdió  nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító NAIH-89406/2015), és azokat a Magdi Bútor Stúdió Kft  „#miveledtervezünk„ nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelje a következők szerint:

Kezelt adatok köre: vezetéknév, utónév, Instagram vagy Facebook azonosító (felhasználónév), fénykép, fényképhez kapcsolódó posztok, az Instagram fényképfelvétel elérési URL-je, a nyertes Játékos esetében,  továbbá az 5.1. pont szerinti adatok,

Az adatkezelés időtartama: addig az időpontig, ameddig a nyertes/tartaléknyertes át nem vette a nyereményt annak érdekében, hogy szükség esetén új nyertes Játékost lehessen sorsolni, és a www.magdibutor.hu olvasható adatkezelési szabályzat szerint

Amennyiben a Játékos a nyereményjátékban történő részvételhez adott hozzájárulását visszavonja, az e célból történő adatkezelést a Magdi Bútor Stúdió  megszünteti.

A nyertes Játékos név- és lakcím adatait, valamint és a nyertes Játékos kezelt adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Magdi Bútor Stúdió  a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrzi.

A Játékos kizárása esetén a Magdi Bútor Stúdió  a nyereményjáték lebonyolítása céljából történő adatkezelést megszünteti.

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok felvétele a Játékos önkéntes hozzájárulásán [Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  5. § (1) bek. a) pontja], a nyertes személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékban való részvétellel. A Magdi Bútor Stúdió Kft. bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás és a törlés kérelmezésének joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Magdi Bútor Stúdió Kft. által meghozott döntéssel nem ért egyet vagy a Magdi Bútor Stúdió Kft a Játékos adatait nem törli, úgy a Játékos bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az Infotv-ben és a Magdi Bútor Stúdió Kft  Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szervező nem rendelkezik jogosultsággal arra, hogy a Játékos Facebook és/vagy Instagram oldalára saját maga által feltöltött, ott megosztott fényképfelvételeket törölje, erre a Játékos rendelkezik lehetőséggel és jogosultsággal.

Adatfeldolgozó: a Magdi Bútor Stúdió  a nyeremény kézbesítése céljából eljáró Magyar Posta Zrt. (1135 Budapest, Kiscelli ut postafiókja) részére átadja a kézbesítéshez szükséges név és a sorsolásról való értesítést követően beszerzett postázási cím-/lakcímadatokat.

 

A Játékosokat megillető adatkezelési igényekről, igényérvényesítési jogosultságokról és egyéb a jelen Játékszabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Magdi Bútor Stúdió  Adatkezelési tájékoztató rendelkezik (Preambulum és IV-VI. fejezetek).


10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Játék oldalán  www.magdibutor.hu és a Magdi Bútor Stúdió  Instagram oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Játékszabályzat a Játék időtartama alatt, és addig az időpontig, ameddig a nyertes/tartaléknyertes át nem vette a nyereményt, de legkésőbb 2017. 06. 30-ig elérhető.


A Játékos a fényképfelvétel feltöltésével/megosztásával automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglaltakat és egyben hozzájárul , hogy a megosztott Tartalmakat, így különösen a megosztott fényképfelvételeket a Szervező a Játék időtartama alatt és addig az időpontig, ameddig a nyertes/tartaléknyertes át nem vette a nyereményt, de legkésőbb 2017. 06. 30-ig a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon és keretek között, térítésmentesen, szabadon felhasználja, akár promóciós- vagy reklámtevékenységhez is. Ez utóbbi egyúttal azt is jelenti, hogy Játékos hozzájárul a Tartalmak, így különösen a megosztott fényképfelvételek interneten történő publikálásához, és egyéb reklámhoz való felhasználásához, közzétételéhez, vagy bármely reklámkommunikációs eszközön való felhasználásához stb. Játékos szavatol, hogy a fényképfelvételek jelen bekezdés szerinti felhasználáshoz a fényképfelvételeken esetlegesen szereplő harmadik személyek hozzájárultak, ezen hozzájárulásuk rendelkezésére áll és azt a magdibutor.hu felhívására a Szervező rendelkezésére bocsátja. A fentieket a Játékos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, illetve szavatolja.


Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Magdi Bútor Stúdió kft -nál nyilvántartott e-mail címről az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését. #miveledtervezünk

Forrás: magdibutor.hu